Актуализираните Насоки на ОИСР за мултинационални предприятия за отговорно бизнес поведение вече са в сила
Guidelines_2023

Насоките са водещият глобален стандарт за отговорно бизнес поведение и се прилагат широко в бизнес практиките и обществената политика. Насоките бяха последно актуализирани през 2011 г. Актуализацията от 2023 г. отговаря на спешни социални, екологични и технологични приоритети, пред които са изправени обществата и бизнеса.

Ключовите актуализации включват:

  • Препоръки към предприятията за привеждане в съответствие с международно договорените цели относно изменението на климата и биоразнообразието
  • Препоръки за надлежна проверка на разработването, финансирането, продажбата, лицензирането, търговията и използването на технологии, включително събиране и използване на данни
  • Препоръки за това как се очаква предприятията да извършват надлежна проверка на въздействията и бизнес взаимоотношенията, свързани с използването на техните продукти и услуги
  • По-добра защита за изложени на риск лица и групи, включително тези, които изразяват загриженост относно поведението на бизнеса
  • Актуализирани препоръки относно разкриването на информация за отговорно бизнес поведение
  • Разширени препоръки за надлежна проверка към всички форми на корупция
  • Препоръки към предприятията да гарантират, че дейностите по лобиране са в съответствие с Насоките
  • Засилени процедури за осигуряване на видимост, ефективност и функционална еквивалентност на националните звена за контакт относно отговорното бизнес поведение

Актуализираните насоки са достъпни тук: OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct_2023