Популяризиране на Националната контактна точка на България
2
Популяризиране на Националната Контактна Точка на България

На 7 юли 2022 г. от 10:30 ч. в сградата на министерството на труда и социалната политика се състоя заседание на Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност към министъра на труда и социалната политика. Консултативният съвет е орган за осъществяване на координация, сътрудничество и консултация при разработването, провеждането, контрола за изпълнението и оценката на държавната политика в областта на корпоративната социална отговорност.

В дневния ред на заседанието бяха подготвени за обсъждане теми свързани със социалната отговорност, като например Стратегията за корпоративна социална отговорност. Един от основните международни и регионални (европейски) инициативи и документи, който участва в Стратегията за корпоративна социална отговорност са Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за мултинационалните компании.

Друга тема, която бе част от дневния ред на заседанието бе представянето на Националната контактна точка на България по Декларацията за отговорното бизнес поведение на ОИСР. С цел нейното популяризиране, тя бе представена от председателя на Работната група, д-р Бойко Таков, който е Изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Агенцията, в качеството си на Национална контактна точка, е създала „План за популяризиране на Националната контактна точка за отговорно бизнес поведение съгласно Насоките на ОИСР“, като негови основни отправни точки са повишаването на осведомеността за Насоките и прилагането на политики от бизнеса, видимостта, ангажираността и доверието сред заинтересованите страни. Една от дейностите, описана в Плана, е участието в събития на международно и регионално ниво, с цел популяризирането на Националната контактна точка на България.  Главните цели са осигуряване на подкрепата от страна на правителството, национално представителните организации на работодателите и работниците и служителите, неправителствените организации и гражданското общество, както и разпространение сред тях на инструментариум, който да регулира и ръководи отговорното им бизнес поведение и да им помогне да интегрират неговите принципи в собствените си дейности.

 

 

 

Източник: Национална контактна точка на България