НАСОКИ НА ОИСР ЗА МУЛТИНАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Насоките на ОИСР за мултинационални предприятия са установени през 1976 г. и представляват препоръки, адресирани от правителствата към мултинационални предприятия, опериращи в или от страни, които са приели да се придържат към тях. Те са единственият многостранно съгласуван и изчерпателен кодекс за отговорно бизнес поведение, който правителствата са поели ангажимент да насърчават,  чрез спазване на определен тип поведение в съответствие с Решение прието от Съвета на ОИСР в контекста на Насоките. Чрез приети принципи и стандарти, Насоките определят препоръките за начина на прилагане на отговорно бизнес поведение в контекста/рамките на няколко основни направления:

  • Човешки права;
  • Труд и индустриални отношения;
  • Околна среда;
  • Борба срещу корупцията;
  • Потребителски интерес;
  • Наука и технологии;
  • Конкуренция;
  • Данъчна политика.

 

По своята същност Насоките имат за цел да насърчават положителният принос на предприятията за икономически, екологичен и социален прогрес в световен мащаб.