ОИСР

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е уникална международна организация, която обединява страни членки и редица партньори, с цел сътрудничество в справянето с ключови глобални проблеми с отражение в национално, регионално и местно ниво. Това сътрудничество се осъществява благодарение на представляващите ги правителства, политици и граждани, които работят заедно за справяне с икономическите, социалните и екологичните предизвикателства на глобализацията. Друг основен приоритет на ОИСР е да бъде водещо звено в усилията за подпомагане на правителствата да отговорят на новите развития и опасения, като корпоративно управление, информационна икономика и предизвикателствата на застаряващото население. Организацията предоставя среда, в която правителствата могат да обменят политически опит, да търсят отговори на често срещаните проблеми, да идентифицират добри практики и да работят за координиране на вътрешната и международната политика.


НАСОКИ НА ОИСР ЗА МУЛТИНАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Насоките на ОИСР за мултинационални предприятия са установени през 1976 г. и представляват препоръки, адресирани от правителствата към мултинационални предприятия, опериращи в или от страни, които са приели да се придържат към тях. Те са единственият многостранно съгласуван и изчерпателен кодекс за отговорно бизнес поведение, който правителствата са поели ангажимент да насърчават,  чрез спазване на определен тип поведение в съответствие с Решение прието от Съвета на ОИСР в контекста на Насоките. Чрез приети принципи и стандарти, Насоките определят препоръките за начина на прилагане на отговорно бизнес поведение в контекста/рамките на няколко основни направления:

 • Човешки права;
 • Труд и индустриални отношения;
 • Околна среда;
 • Борба срещу корупцията;
 • Потребителски интерес;
 • Наука и технологии;
 • Конкуренция;
 • Данъчна политика.

По своята същност Насоките имат за цел да насърчават положителният принос на предприятията за икономически, екологичен и социален прогрес в световен мащаб.


НАЦИОНАЛНА КОНТАКТНА ТОЧКА НА БЪЛГАРИЯ

Във времето Националните контактни точки започват да се утвърждават като все по-важен инструмент по отношение на прилагането и насърчаването на политиките, свързани с отговорното бизнес поведение. Това се постига чрез въвеждането и прилагането на национални планове за действие за бизнеса и в защита на правата на човека, както и чрез изпълнение на дейността си по предоставяне на отговори на запитвания относно различни регулаторни разработки.

За да бъдат прилагани и насърчавани по максимално ефективен начин, Насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия са подкрепени от уникален механизъм на „Националната контактна точка“ (НКТ), който функционира като агенция, установена от правителството приело Насоките. Ефективността на НКТ се постига чрез редица действия, които включват предприемане на промоционални дейности, обработване на запитвания и допринасяне за разрешаването на проблеми, които могат да възникнат при неспазване на указанията в конкретни случаи.

Националните точки за контакт за отговорно бизнес поведение, са агенции, създадени от правителствата, с конкретно заложени цели, които са:
 • да популяризират Насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия и свързаните с тях насоки за надлежна проверка;
 • подпомагат предприятията и техните заинтересовани страни да предприемат подходящи мерки за насърчаване на спазването на Насоките;
 • да обработват случаи (наричани „специфични случаи“) като извънсъдебен механизъм за жалби;
 • да преминат доброволни партньорски проверки, които идентифицират техните силни страни, както и области за подобрение.
 • Насърчава доброволното спазване на Насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение;
 • Разглежда случаи на нарушения на Насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение;
 • Разглежда постъпилите запитвания съгласно Насоките, като приема за разглеждане или прави отказ по представени случаи от заинтересованите страни, в разумен срок;
 • В случай на приемане за разглеждане на постъпил случай на нарушение или постъпило запитване, НКТ изпраща същите на РГ за разглеждане и разрешаването им;
 • Съдейства за доброволното разрешаване на случаите, свързани с права между заинтересованите страни за прилагане на Насоките чрез медиация, като сезира РГ за разглеждане;
 • Насърчава диалога и намирането на взаимно приемливи решения за засегнатите страни при спазване на стандартите за безпристрастност, предвидимост, справедливост и съвместимост с Насоките и в съответствие с тези правила;
 • Отговаря на запитвания от други НКТ, заинтересовани страни и правителства на държави за правилното прилагане на Насоките, като по преценка изпраща запитвания за разглеждане от РГ;
 • Поддържа връзка и прави консултации с другите НКТ на държавите, членуващи и не членуващи в ОИСР, като получените информация, практика и опит бъдат публично оповестявани на интернет страниците на ресорното министерство и на ИАНМСП и на настоящата интернет страница на НКТ. Тази функция се ръководи и осъществява от ръководителя на НКТ и се подпомага от Секретариата на НКТ.

Националната контактна точка (НКТ) на България е създадена с РМС № 682/17.09.2021 г., в качеството си на постоянно действащ механизъм за прилагане на Насоките за отговорно бизнес поведение на мултинационалните предприятия в България. Всяка страна има гъвкавостта да структурира своята НКТ, стига тя да функционира в съответствие с основните критерии, установени от ОИСР.

Структурата на НКТ – България включва следните органи:

 1. Ръководител на НКТ
 • С РМС № 682/17.09.2021, съгласно т. 1, е определен за ръководител на НКТ – България, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към министъра на иновациите и растежа.
 1. Секретариат на НКТ
 • Осъществява административното и техническото обслужване, експертното осигуряване на НКТ и координацията с РГ, организира подготовката и провеждането на заседанията на РГ, осигурява навременното разпространение на дневния ред и материалите за заседанията, води кореспонденцията, свързана с работата на РГ, която се адресира до председателя на РГ и други дейности.
 1. Работна група (РГ)
 • Всяка организация, участваща в РГ, определя член титуляр и негов заместник;
 • При необходимост в РГ могат да се привличат ад-хок и външни експерти от други ведомства, национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, неправителствени организации и академичния сектор;
 • Председател на РГ е ръководителя на НКТ, като по право това е изпълнителния директор на ИАНМСП. В отсъствие на председателя на РГ, функциите му се изпълняват от изрично упълномощено от него лице, член на РГ или посочен от него член на Секретариата на НКТ;

  Членове на РГ:
 • Министерство на иновациите и растежа;
 • Министерство на икономиката и индустрията;
 • Министерство на труда и социалната политика;
 • Министерство на околната среда и водите;
 • Национална агенция за приходите;
 • Асоциация на индустриалния капитал в България;
 • Българска стопанска камара;
 • Българска търговско-промишлена палата;
 • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България;
 • Съюз за стопанска инициатива;
 • Конфедерация на независимите синдикати в България;
 • Конфедерация на труда “Подкрепа”;
 • Център за изследване на демокрацията;
 • Българска асоциация на специалистите по корпоративна социална отговорност (БАКСОС);
 • Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН.

 1. Национален икономически съвет (НИС)
  • Националният икономически съвет, в качеството му на консултативен орган към Министерски съвет, се определя като надзорен орган на НКТ на България и е с функции да осъществява мониторинг на дейността на НКТ.


НАСЪРЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНО БИЗНЕС ПОВЕДЕНИЕ

Подпомагане на насърчаването на насоките и стандартите на ОИСР за отговорно бизнес поведение в контекста на възприетия Проактивен подход (Proactive agenda), е една от мисиите, поверена от ОИСР на НКТ. Ролята на НКТ в тази част е свързана с поддържането на постоянна връзка със социалните партньори и други участници в процеса по установяването и прилагането на отговорното бизнес поведение. С помощта на тази връзка се цели да се идентифицират новите тенденции и установяващите се практики в Отговорното бизнес поведение, да се подкрепят положителните инициативи на предприятия с положителен принос към икономическия, социалния и екологичния прогрес и да се инициира сътрудничество за идентифициране и отговор срещу рискове от неблагоприятно влияние на определени продукти, региони, сектори и индустрии.

За тази цел са предвидени конкретни действия в обхвата на НКТ:

 • Организиране или участие в редовни срещи с останалите Национални контактни точки;
 • Осигуряване на кадрови и финансов ресурс за целите на предвидените дейности в обхвата на НКТ;
 • Поддържане на активно сътрудничество с останалите Национални контактни точки в случай на възникнали казуси по прилагането на Насоките.
 • Промоционални дейности
 • Обработка на запитвания


СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ

 Насоките са единствения международен инструмент, подкрепен от правителствата, с вградена система за подаване на оплакване. Този механизъм за подаване на жалби през платформите на Националните контактни точки на ОИСР е известен като  „Специфичен случай“. При съмнения или установени нарушения, конкретна организация или физическо лице имат възможност да повдигнат жалба срещу дадено предприятие, за което се твърди, че извършва действия несъвместими с препоръките, съдържащи се в Насоките на ОИСР. След подаване на сигнала, НКТ трябва да предприеме действия по провеждане на дискусии и съдействие на страните за намиране на решение или поемане на ангажимент за справяне с възникналите казуси. Тези действия трябва да бъдат предприети по безпристрастен, предвидим и равнопоставен начин, съвместими с принципите и стандартите, описани в Насоките.

Специфичните случаи нямат силата на правни случаи и НКТ не представлява правен орган.

Всяко лице или организация с легитимен интерес по даден въпрос може да подаде случай до НКТ в България и не само,  по отношение на дружество, което не е спазило Насоките на ОИСР. Процесът по обработка на жалбата преминава през три основни фази: първоначална оценка, предложение за решение и заключение.

 • НКТ е установила процедура за подаване на жалби, която се използва за насърчаване на съгласие по спорни въпроси по начин, основан на диалог и консенсус;
 • Жалби могат да подават физически и юридически лица, синдикати и НПО, които могат да покажат, че имат законен интерес по даден въпрос;
 • Като несъдебен орган за споразумения, българската НКТ предлага платформа за диалог на страните, за да помогне за разрешаването на спорове, свързани с прилагането на стандартите на ОИСР за отговорно бизнес поведение;
 • След подадена жалба на мултинационалната компания, срещу която е подадена, се дава възможност да коментира. НКТ извършва първоначална оценка, за да определи кои оплаквания приема за задълбочена проверка;
 • В случаите, когато НКТ приеме жалбата, тя предлага процедури за модериране и посредничество в подкрепа на участващите страни;
 • Съгласно тази процедура НКТ провежда разговори с участващите страни, с цел постигане на
 • Ако бъде постигнато споразумение, НКП изготвя протокол, с който приключва процедурата. Ако не бъде постигнато споразумение, той публикува окончателно изявление, което може да включва препоръки за прилагане на Насоките на ОИСР.

Всяко физическо лице или организация, желаещи да подадат жалба, е необходимо да попълнят и изпратят приложения формуляр до секретариата на НКТ на долу посоченият имейл адрес.

IMG-e8b4d4a87e7bbc84315f7b57c1d2e875-V
Capture
2
Адрес

ул ,,Леге” 2-4, 1000 София център, София

Телефон за връзка

02/ 940 7940
02/ 940 7993

Електронна поща
Работно часово време

Всеки делничен ден от 09:00ч. до 17:30ч.

Подай сигнал

Формуляр