Документи/файлове

1. Годишен Въпросник на ОИСР за извършените дейности на НКТ – България за 2023 г. 

2. Годишен Въпросник на ОИСР за извършените дейности на НКТ – България за 2022 г. 

 

3.  Годишен доклад за изпълнение на дейността на Националната контактна точка на България за 2022 г..

 

4. Дигиталната брошура представлява кратко експозе за Насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия. В нея е описано какво представляват
    Насоките, какъв е техният правен характер, какво представлява Националната контактна точка (НКТ) и т.н.

 

5. Информационна брошура за дейността на НКТ 

 

6. Целта на Насоките на ОИСР за комплексна проверка за отговорно бизнес поведение е да предостави практическа помощ на предприятията при прилагането на Насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия, чрез формулирани обяснения по отношение на препоръките за комплексна проверка и свързаните с нея разпоредби

 

7. Решение № 682 на Министерски съвет, от 17.09.2021 г., е за създаване и организиране на дейността на НКТ за прилагане на Насоките за отговорно
     бизнес поведение на мултинационалните предприятия.

 

8. Решение № 479 на Министерски съвет, от 14.07.2022 г. за изменение и допълнение на РМС № 682, което е за създаване и организиране на
    дейността на НКТ за прилагане на Насоките за отговорно бизнес поведение на мултинационалните предприятия.

 

9. Планът за популяризиране на НКТ съгласно Насоките на ОИСР цели да представи контактната точка като инструмент за насърчаване на
    доброволното спазване на Насоките. Основни отправни точки на Плана за популяризиране на НКТ са повишаването на осведомеността за
    Насоките и прилагането на препоръките от страна на бизнеса.

 

10. Вътрешните правила уреждат организацията и дейността на националната контактна точка за отговорно бизнес поведение в България и
    координацията й с Работната група и надзорния орган на НКТ – България – Националният икономически съвет, създаден с Постановление на
    Министерски съвет № 74 от 2015 г. в качеството му на консултативен орган към Министерски съвет.

 

11. Структура на НКТ – България

 

12. Конвенцията за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки на ОИСР има за цел да гарантира, че всяка държава член/кандидат-член на ОИСР предприема необходимите мерки, за да криминализира корупцията, която включва чужди длъжностни лица.

 

13. Добра практика и насоки за изпълнение на конкретни разпоредби на Конвенцията за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международни търговски сделки на ОИСР.

 

14. Препоръкa на Съвета за по-нататъшна борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международни търговски сделки.

 

15. Информационна брошура – да се преборим с подкупа на чужди длъжностни лица, с цел повишаване на обществената осведоменост.